Husleierett for næringslokaler: rettigheter og plikter for leietakere og utleiere (2023)

Husleieloven for næringslokaler omhandler utleie av lokaler som brukes til næringsformål. I strid medHusleielovenHer gjelder noen spesielle regler og friheterutforming av kontrakter, noe som fører til høyere kompleksitet. I denne detaljerte artikkelen vil vi diskutere det grunnleggende om leierett for kommersielle rom i detalj, presentere gjeldende lover og rettsavgjørelser og avklare vanlige spørsmål. Det tas hensyn til både leietaker og utleiers perspektiv.

Grunnleggende om leierett for næringslokaler

Lov om leie av næringslokaler er regulert i den tyske sivilloven (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), særlig i §§ 535 ff. BGB. I motsetning til husleieretten, som er preget av utallige vernebestemmelser for leietakeren, gir næringsleieretten større avtalefrihet på mange områder.

Skille fra bolighusrett

Skillet mellom bolig- og næringsleierett er avgjørende, da det gjelder ulikt regelverk for begge områdene. Husleieloven gjelder når lokaler primært leies til boligformål, mens næringsleieloven gjelder for lokaler som primært brukes til næringsformål.

Avtalefrihet og rett til generelle vilkår

Det er grunnleggende avtalefrihet i husleieretten til næringslokaler, noe som innebærer at leietakere og utleiere stort sett fritt kan forhandle vilkårene i kontrakten. Men her gjelder også bestemmelsene i vilkårsloven (GTC-loven), slik at ugyldige klausuler i leieavtaler ikke har rettsvirkning.

(Video) Landlord and Tenant Rights and Obligations in Victoria

Rettigheter og plikter for leietakere og utleiere i husleierett for næringslokaler

Leietakers og utleieres rettigheter og plikter i husleieretten for næringslokaler følger primært av husleieavtalen og lovens forskrifter. De viktigste rettighetene og pliktene til begge parter er angitt nedenfor.

Leietakers rettigheter og plikter

 • Lisens:Leietaker har bruksrett til det leide lokalet i avtalt utstrekning.
 • husleiebetaling:Leietaker plikter å betale avtalt leie til rett tid.
 • Ekstra kostnader:Leietaker bærer de tilleggskostnader som er avtalt i leieavtalen.
 • kosmetiske reparasjoner:Leietaker plikter å utføre kosmetiske reparasjoner dersom dette er avtalt.
 • Omtenksomhet:Leietaker plikter å ta hensyn til andre leietakere og beboeres interesser.

Utleiers rettigheter og plikter

 • Lisens:Utleier plikter å la leietaker bruke lokalet i avtalt utstrekning.
 • Vedlikehold:Utleier er ansvarlig for vedlikehold av det leide, med mindre annet er avtalt i kontrakt.
 • Leie:Utleier har rett til å motta avtalt husleie.
 • Ekstra kostnader:Utleier bærer de tilleggskostnader som er avtalt i leieavtalen, såfremt disse ikke er veltet over på leietaker.
 • Avslutning:Utleier har rett til å si opp leieforholdet på visse vilkår.

Leieavtaleutforming i næringslokale husleierett

Husleieavtalen er det sentrale dokumentet i næringsleieretten. Den regulerer rettighetene og pliktene til leietakere og utleiere samt de vesentlige kontraktsmessige betingelsene som husleie, termin og oppsigelse. I det følgende redegjøres for noen viktige sider ved kontraktsutforming som må vurderes ved leie av næringslokaler.

kvalitetsavtale

Kvalitetsavtalen spesifiserer hvilke egenskaper utleieboligen skal ha. Dette kan for eksempel gjelde utstyret, størrelsen eller plasseringen. En presis beskrivelse av det utleide er viktig for å unngå senere tvister om mangler eller vedlikeholdsplikt.

husleie og tilleggskostnader

Husleiens størrelse og tilleggskostnader bør være klart regulert i leieavtalen. Det bør også fastsettes hvilke merkostnader som kan veltes på leietaker og hvordan faktureringen gjennomføres.

(Video) Leases and Tenancies: Module 1 of 5

Varighet og oppsigelse

Leiekontraktens løpetid kan fritt avtales i lov om leie av næringslokaler. En minimumsperiode er ikke lovpålagt, men en lengre periode kan tilby planleggingssikkerhet for begge parter. Når det gjelder oppsigelse kan individuelle oppsigelsesfrister og begrunnelser avtales. Dersom dette ikke er tilfelle, gjelder lovbestemmelsene etter § 580a BGB som gir en oppsigelsesfrist på seks måneder til utgangen av kvartalet.

Kosmetiske reparasjoner og vedlikehold

Plikten til å utføre kosmetiske reparasjoner og vedlikehold kan overføres til leietaker i leieavtalen. Et slikt regelverk skal imidlertid være effektivt og skal ikke stille leietaker urimelig ugunstig. Her er dette spesieltGTC-lovenå merke seg at visse klausuler kan erklæres ugyldige.

Fremleie og overføring av bruk til tredjepart

Muligheten for fremleie eller gi bruk til tredjepart bør reguleres i leieavtalen, da dette ikke automatisk er tillatt i husleieloven for næringslokaler. En tilsvarende avtale kan gi leietaker fleksibilitet, for eksempel ved utvidelse av selskapet eller samarbeid med andre selskaper.

Gjeldende lover og rettsavgjørelser innen husleierett for næringslokaler

Husleieretten til næringslokaler er gjenstand for stadig videreutvikling på grunn av lovendringer og rettsavgjørelser. I det følgende presenterer vi noen aktuelle utviklingstrekk og viktige dommer som kan være av interesse for leietakere og utleiere.

(Video) Property Law tutorial: Rights and Obligations among All Co-Tenants - Part 1 | quimbee.com

Leieavslag ved mangler

En nylig avgjørelse fra Federal Court of Justice (BGH, Az. XII ZR 63/18) har styrket rettighetene til kommersielle leietakere i tilfelle mangler ved den leide eiendommen. Leietaker kan følgelig redusere leien dersom det utleide har en mangel og utleier forblir inaktiv til tross for kjennskap til mangelen og anmodning om å utbedre mangelen. Dette gjelder også dersom leieavtalen inneholder en formell utelukkelsesklausul for husleieavslag, siden en slik klausul er ineffektiv.

Skriftlig skjemaklausul for langtidsleie

I henhold til § 550 BGB skal langsiktige leieavtaler i næringslokaleleie være skriftlige for å være effektive. En nylig avgjørelse fra BGH (Az. XII ZR 120/16) har imidlertid gjort det klart at den skriftlige formen også kan opprettholdes via e-post. Dette betyr at langsiktige leiekontrakter også kan inngås og endres på e-post, forutsatt at de inneholder alle vesentlige deler av kontrakten.

Beskyttelse mot konkurranse innen husleierett for næringslokaler

I en dom (Az. XII ZR 104/16) presiserte BGH at en leietaker i husleierett for næringslokaler generelt ikke har krav på konkurransevern, med mindre dette er uttrykkelig avtalt i leieavtalen. En utleier er derfor ikke forpliktet til å hindre lignende eller konkurrerende næringsdrift i sin eiendom med mindre tilsvarende avtale er inngått.

Vanlige spørsmål (FAQ) om leierett for kommersielle lokaler

Hvordan skiller husleielovgivningen seg fra husleieloven?

Husleielov for næringslokaler viser til utleie av lokaler som brukes til næringsformål. I motsetning til husleieretten, som er preget av utallige vernebestemmelser for leietakeren, gir næringsleieretten større avtalefrihet på mange områder. Dette gjelder særlig utforming av leieavtaler og forskriften om termin og oppsigelse.

Hvilke rettigheter og plikter har leietakere og utleiere etter husleieloven for næringslokaler?

Leietakers og utleiers rettigheter og plikter følger primært av leieavtalen og lovbestemmelsene. Leietakers vesentlige rettigheter og plikter inkluderer bruksoverdragelse, betaling av husleie, overtakelse av tilleggskostnader og kosmetiske reparasjoner samt vederlag for andre leietakere og beboere. Utleier er blant annet ansvarlig for bruksoverdragelse, vedlikehold av det leide og oppsigelse av leieforholdet.

Hva bør vurderes ved utforming av en kontrakt innen husleierett for næringslokaler?

Ved utforming av kontrakt innen husleierett for næringslokaler bør det tas særlig hensyn til kvalitetsavtalen, husleien og tilleggskostnader, løpetid og oppsigelse, regelverket om kosmetiske reparasjoner og vedlikehold, samt muligheten for fremleie og bruksoverdragelse. til tredjeparter. I tillegg må det sikres at kontrakten oppfyller kravene i de generelle vilkårene og ikke inneholder ugyldige klausuler.

Når kan en næringsleietaker redusere husleien?

En næringsleietaker kan redusere leien dersom det utleide har en mangel og utleier forblir inaktiv til tross for at han er klar over mangelen og blir bedt om å utbedre mangelen. Dette gjelder også dersom leieavtalen inneholder en formell utelukkelsesklausul for husleieavslag, siden en slik klausul er ineffektiv.

Er det rett til beskyttelse mot konkurranse i husleieretten for næringslokaler?

En leietaker etter husleieloven for næringslokaler har generelt ikke krav på beskyttelse mot konkurranse med mindre dette er uttrykkelig avtalt i leieavtalen. En utleier er derfor ikke forpliktet til å hindre lignende eller konkurrerende næringsdrift i sin eiendom med mindre tilsvarende avtale er inngått.

Konklusjon

Kommersiell husleierett er et komplekst rettsområde som byr på en rekke utfordringer og risikoer for både leietakere og utleiere. Nøye utforming av kontrakt og kjennskap til gjeldenderettsvitenskaper avgjørende for å unngå rettssaker og økonomiske ulemper. Hvis du er i tvil, er det lurt å henvende seg til en erfaren advokats ekspertise for å sikre at kontrakten er optimalt utformet og at dine rettigheter og plikter er beskyttet. Denne omfattende veiledningen er ment å tjene som en kilde til informasjon og veiledning, men kan ikke erstatte individuell juridisk rådgivning. Både leietakere og utleiere bør derfor kontakte en spesialisert advokat ved uklarheter og spørsmål for å ivareta deres interesser best mulig.

FAQs

Hvilke plikter har utleier? ›

Det vil si at utleier skal holde leieobjektet i slik stand som leietaker har krav på etter bestemmelsene i Husleieloven. Dette betyr at utleieren har ansvar for alminnelig vedlikehold for at mangler ikke skal oppstå. Utleier har også ansvar for å reparere eventuelle umiddelbare mangler som måtte oppstå.

Hva er leietakers vedlikeholdsplikt? ›

Leier skal bare sørge for vedlikehold av dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen (for eksempel kjøleskap).

Hva kan utleier kreve av leietaker? ›

Utleier kan i utgangspunktet bare kreve betaling av den avtalte husleien. Ved inngåelsen av leieforholdet, kan partene avtale et depositum eller en garanti. Etter husleieloven kan man avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp.

Hva er utleiers ansvar? ›

Utleier har et ansvar for leietakerens liv og helse, og må derfor sørge for at boligen som leies ut er forsvarlig i henhold til lover og regler. Ifølge husleieloven er det utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, mens leietaker har ansvaret for det daglige ettersynet.

Hva skal utleier dekke? ›

I husleien skal utleier inkludere utgiftene sine til slike ting som trappevask, vaktmester, offentlige avgifter, bredbånd, fellesstrøm, kabel-TV og forsikring av boligen samt innboforsikring dersom leieobjektet er helt eller delvis møblert.

Hva må leietaker erstatte? ›

Av og til hender det at utstyr i boligen ikke kan fikses, men må byttes. Dette er utleiers ansvar. – Leietaker har ikke plikt til å erstatte ting som ikke kan repareres eller er så gammelt og slitt at det ikke lenger kan vedlikeholdes på en fornuftig måte, opplyser Risa.

Skal leietaker betale for lyspærer? ›

Mange tror at utleier er ansvarlig for å skifte alt fra lyspærer til batterier i røykvarslerne, men det stemmer ikke. Ting som blir ødelagt og er en del av leiligheten, altså reparasjon eller utskiftning av fastmontert utstyr, må utleier normalt dekke.

Kan huseier nekte leietaker å ha besøk? ›

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk. Når du leier bolig, har du en eksklusiv bruksrett til boligen - den er ditt hjem. Det betyr at det er du som bestemmer hvem som får være på besøk, og for hvor lenge.

Kan utleier kaste ut leietaker? ›

Kan huseier selv kaste ut leietaker? Utleieren kan aldri på egen hånd kaste ut leietakeren, for eksempel ved fysisk å fjerne leietakerens møbler og innbo, bytte ut låser eller på andre måter fysisk hindre leietakerens adgang til boligen.

Hva er gyldig grunn til å si opp leietaker? ›

På grunn av leietakerens oppsigelsesvern, må du ha en saklig grunn til å si ham eller henne opp. Saklig grunn til oppsigelse kan være: at leietaker ikke har stilt med godkjent sikkerhet. at leietaker ikke betaler husleien eller regelmessig betaler etter forfall.

Har utleier lov å låse seg inn? ›

– Husleieloven er klar på at utleier ikke kan ta seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Hvis du hører at nøkkelen vris om i låsen, eller får kjennskap til at utleieren har vært inne i hjemmet ditt mens du var borte, er loven på din side.

Kan utleier øke husleien pga strøm? ›

Det korte svaret er nei – utleier kan ikke øke husleien som følge av økte strømkostnader. Det er samtidig viktig å være klar over at husleieloven åpner for at strøm kan betales i tillegg til husleien. Det medfører at strøm betales separat fra husleien etter målt forbruk.

Hva er mine rettigheter som leietaker? ›

Du har rett på en skriftlig leiekontrakt, med betingelser ikke mindre gunstige enn det som er definert i Husleieloven. En slik kontrakt gir sikkerhet for begge parter. Varigheten på leieforholdet, månedlig leie og hvilke møbler og hvitevarer som er inkludert er det greit å bli enige om før innflytting.

Hva er normal slitasje utleie? ›

Normal slitasje på en utleiebolig refererer til de forventede tegnene på bruk som oppstår som følge av vanlig leie. Dette kan inkludere ting som skraper og riper på gulv/vegger, slitasje på dørhåndtak og låser, falming av maling eller tap av glans på overflater som benyttes ofte.

Kan utleier bestemme vasking? ›

Den gjeldende normen fra Husleietvistutvalget er at utleier må gi godkjenning for at leietakeren kan komme tilbake og rette opp i vaskingen ved et senere tidspunkt. Med manglende regulering i husleieloven, er det til syvende og sist utleier som bestemmer hvorvidt leietakeren får foreta omvask.

Kan utleier heve husleie? ›

Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel. Konsumprisindeksen settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester som forbrukere etterspør.

Når kan leietaker kreve erstatning? ›

Det er fire kumulative vilkår som alle må være oppfylt for å kunne kreve erstatning. Det må foreligge et kontraktsbrudd, et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng.

Hvor mye koster det å klage til Husleietvistutvalget? ›

Å sende inn en klage koster per dags dato kr. 1243,- for utleier og kr. 248,- for leietaker. Gebyret må du betale før saken kan behandles av oss.

Kan leietaker kopiere nøkkel? ›

Som regel innebærer dette at eier av seksjonen selv må foreta bestilling av nye nøkler. Dersom det ikke er bestemt egne rutiner for dette, er det i prinsippet intet i veien for at eier gir leietaker fullmakt, forklarer Møller.

Hva kan leietaker klage på? ›

Topp 5 klager fra leietaker: slik løser du det
 • Støy fra naboer. Spørsmål: ...
 • Vondt lukt i utleieboligen. Spørsmål: ...
 • Leietaker ønsker husdyr. Spørsmål: ...
 • Klage på trekk av depositum. Spørsmål: ...
 • Dårlig ventilasjon eller luftkvalitet i utleieboligen. Spørsmål:
Oct 21, 2021

Hva regnes som slitasje? ›

Slitasje og elde er merker som kommer av vanlig bruk over tid. Hva som kan regnes som vanlig slitasje må vurderes konkret. Både boligens alder, hvor lenge leieforholdet har vart, boligens tilstand før leieforholdet ble inngått og hvor mange som har bodd i boligen vil være relevant i vurderingen.

Kan leietaker henge opp bilder? ›

I de fleste utleieforholdene som formidles av Utleiemegleren avklarer de på forhånd med utleier om det er greit at leietaker henger opp bilder og lignende.

Når leietaker ødelegger? ›

Leietakers erstatningsansvar for skader

Utleieren kan kreve erstatning for tap som følge av at leietaker forårsaker skade på leieobjektet eller ikke sier ifra dersom det oppstår en skade som må utbedres med en gang og det medfører ekstra kostnader for utleieren at leietaker ikke sa ifra om skaden.

Skal leietaker klippe plen? ›

Dersom ingenting er avtalt, så er det i utgangspunktet utleier som har ansvar for alt vedlikehold utenfor boligen du leier. Utleier har derfor ansvar for både plenklipping, snømåking og strøing. I tillegg gårdeiere i bygårder ansvarlige for at taket er sikret mot at snø og is kan falle ned og skade noen.

Når har leietaker rett til å holde tilbake husleie? ›

Som leietaker kan du holde tilbake husleie hvis du har et krav mot utleier, som følge av forsinkelse eller mangler ved leieobjektet. Utgangspunktet er at du bare kan holde tilbake så mye av husleien at det sikrer det kravet du har mot utleieren.

Kan utleier ha egen nøkkel? ›

Det konkluderes med at utleieren bare har rett til å ha egen nøkkel hvis dette er uttrykkelig avtalt mellom partene, og det presiseres at en slik avtale ikke gir utleieren noen automatisk rett til å bruke nøkkelen.

Kan leietaker nekte visning? ›

Leietaker kan i utgangspunktet ikke nekte at utleieren har visninger hvis leieforholdet er sagt opp, eller den tidsbestemte kontrakten snart utløper. Du kan imidlertid ikke pålegge leietakeren å gjennomføre visningen for deg. Leietaker plikter bare å stille boligen til disposisjon for visning.

Skal utleier eller leietaker ha innboforsikring? ›

Utleier og leietaker må ha hver sin innboforsikring for å være dekket. En leietaker anses ikke som et fast medlem av en husstand og er ikke dekket av utleiers innboforsikring.

Kan utleier kreve leie etter utkastelse? ›

Dersom utleier kaster dere ut, og dere gjør det klart at dere ikke vil betale leie når dere ikke får disponere boligen, kan utleier kreve erstattet den tapte leieinntekten. Det er noe annet enn å kreve løpende leie (som er en ytelse).

Kan man kaste ut leietaker som ikke betaler? ›

Hvis leietakeren din ikke betaler husleie, kan det være fristende å kaste ut vedkommende selv. Det er derfor viktig at du er klar over at dette absolutt ikke er lov! Det er kun namsmannen eller politiet som kan kaste ut en leietaker, og dette kun etter at saken har blitt avgjort enten av namsmannen eller en domstol.

Hvordan bli kvitt en leietaker? ›

Du kan ikke kaste ut leieboeren selv. Det er det namsmannen som må gjøre. Dersom du tar saken i egne hender anses det som selvtekt og kan være straffbart etter straffeloven. Uansett hvor alvorlig leietakers oppførsel er, er det kun namsmannen som kan kaste ham ut.

Kan man si opp leietaker ved salg? ›

Salg av bolig er normalt å anse som saklig oppsigelsesgrunn. Leietakerne kan protestere på oppsigelsen, og du vil da måtte ta saken til Husleietvistutvalget (HTU). HTU vil da vurdere om oppsigelsen er gyldig etter en helhetsvurdering av oppsigelsesgrunnen og om oppsigelsen vil virke urimelig for leietakerne.

Hva er gyldig oppsigelse av leieforhold? ›

Ifølge husleieloven har leietakeren i en leieavtale som er inngått for ubestemt tid krav på en skriftlig oppsigelse fra utleieren. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestiden som er avtalt. Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter husleieloven § 9-6 tre måneder ved leie av vanlig leilighet eller hus.

Kan utleier nekte fremleie? ›

Hovedregelen etter husleielovens § 7-2 sier at leietaker ikke har lov til fremleie uten samtykke fra utleier. Det finnes imidlertid unntak fra regelen. Utleier kan ikke nekte fremleie uten saklig grunn.

Kan utleier nekte kjæreste å flytte inn? ›

Leietaker har rett til å la kjæresten sin flytte inn uten å måtte spørre utleieren om lov til det. Denne rettigheten fremkommer av husleieloven § 7-1. Det forutsettes imidlertid at kjærestene skal ha felles økonomi og felles husholdning.

Har leietaker krav på strømstøtte? ›

Strømstøtte for utleieboligen

Uavhengig om du leier ut med strøm inkludert i husleien eller ikke, er svaret enkelt: Driver du med utleie av bolig behøver du ikke å melde ifra for å få strømstøtte til utleieboligen. Strømstøtten regnes ut fra den månedlige snittprisen for det prisområdet boligen er plassert.

Har leietaker rett på strømstøtte? ›

Næringsministeren har uttalt i media at den eneste måten å gi strømstøtte til bedrifter som leier lokaler er at støtte søkes gjennom den som eier strømmåleren. Det er derfor lagt opp til at det er utleier som vil måtte søke om støtte gjennom strømstøtteordningen, for så å kompensere leietaker.

Hvem betaler strøm ved utleie? ›

Både nettleie og forbruk

Hvis utleier og leietaker har avtalt at leietaker skal dekke nødvendige utgifter til strøm som et tillegg til leien, omfatter dette både nettleie og det faktiske forbruket av elektrisitet.

Hvem har ansvar for skadedyr? ›

Når det oppdages skadedyr, slik som veggdyr, rotter eller maur, i boligen du leier, er dette utleiers ansvar med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at skadedyr kom inn i boligen. Ofte kan det skyldes en mangel på boligen hvis skadedyr kommer inn.

Kan utleier kreve mer enn depositum for skade? ›

Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Hvor lenge kan utleier holde tilbake depositum? ›

Vent. Hvis utleier ikke legger frem dokumentasjon som nevnt til banken innen fristen på fem uker, skal depositumet utbetales til deg. Banken kan ikke holde tilbake beløpet i en lengre periode, eller på andre grunnlag enn angitt over.

Når er utleie næring? ›

Vanligvis kreves det at du starter bedrift hvis du leier ut mer enn 4 boenheter. Det kan også hende at du må starte bedrift selv med færre enn 4 enheter, så lenge det er mye aktivitet. Det gjelder, for eksempel, hvis det er snakk om mange leietakere, omfattende vedlikehold eller høye inntekter.

Hva er ulovlig utleie? ›

Det er ulovlig å leie ut en bolig uten at den har blitt godkjent til dette formålet av kommunen.

Hvem har ansvar for hvitevarer? ›

Hvis partene ikke har avtalt noe annet, er det leietakeren som har ansvaret for å vedlikeholde hvitevarer. Dersom en hvitevare er en del av den faste eiendommen, for eksempel hvis kjøleskapet er integrert i kjøkkeninnredningen, er det imidlertid som hovedregel utleier som har ansvaret for vedlikehold.

Kan utleier kreve utvask? ›

Utleier kan kreve erstatning for utgifter til utvask i tilfeller der leietaker ikke har vasket ordentlig.

Kan utleier nekte røyking? ›

Dyrehold og røyking

Når det gjelder røyking er det lov for utleier å skrive at dette ikke er tillatt inne i utleieboligen. Røykeloven omfatter ikke forbud mot å røyke hjemme hos seg selv, men du som utleier kan vise til et avtalebasert røykeforbud, og legge dette inn i leiekontrakten.

Har utleier taushetsplikt? ›

Utleier, og enhver som opptrer på vegne av Utleier, har taushetsplikt for eventuelle opplysninger som man får kjennskap til i forbindelse med denne kontrakten eller tilgang til leieobjektet.

Kan utleier si noe på om du har mye besøk? ›

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk. Når du leier bolig, har du en eksklusiv bruksrett til boligen - den er ditt hjem. Det betyr at det er du som bestemmer hvem som får være på besøk, og for hvor lenge.

Har utleier lov å ha nøkkel? ›

Utleier vil ha lov til å ha nøkkel dersom dette er avtalt i leiekontrakten mellom partene. BoligMentoren anbefaler at det står i leiekontrakten hvor mange nøkkelsett både utleier og leietaker disponerer.

Kan man nekte leietaker å ha dyr? ›

Selv om utleieren har fastsatt et forbud mot dyrehold i utleieboligen, kan leietaker ha kjæledyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller naboer. Det finnes unntak som gjør at utleier ikke kan nekte leietaker å ha kjæledyr i utleieboligen.

Har husleier lov til å nekte overnatting? ›

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk, eller nekte deg å ha overnattingsgjester. Det er opp til dere i kollektivet å bli enige om hvordan dere vil gjøre det med besøk og overnatting. Utleier kan dog involvere seg dersom dere ikke blir enige, eller dersom en av dere oppfører seg i strid med det dere har blitt enige om.

Kan man si opp en leietaker? ›

Skal du si opp en leietaker følger det av loven at det må gjøres skriftlig. I den forbindelse bør du også sørge for at leietakeren skriver under på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at du sender oppsigelsen som rekommandert post.

Kan utleier komme uanmeldt? ›

Utleier kan foreta tilsyn et par ganger i året, foreta utbedringer eller vedlikehold, kunne foreta visninger i rimelig utstrekning og ha adgang i akutte situasjoner hvor det er risiko for materialle skader eller fare for liv og helse. Hovedregelen er likevel at utleier ikke kan ta seg inn uanmeldt i boligen.

Kan leietaker kopiere nøkler? ›

Som regel innebærer dette at eier av seksjonen selv må foreta bestilling av nye nøkler. Dersom det ikke er bestemt egne rutiner for dette, er det i prinsippet intet i veien for at eier gir leietaker fullmakt, forklarer Møller.

Skal leietaker betale renovasjon? ›

Som leietaker trenger du bare å forholde deg til ett beløp (husleieloven). Utleier kan ikke i tillegg ta betalt for eiendomsskatt, renovasjon, feiing, kabel-TV, forsikring, utlevering av nøkler og lignende.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 05/02/2023

Views: 6304

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.